. Organizing Society - some ideas .
These ideas are only a first draft , last updates 20090622 and 20190805 .

. Note that the ideas presented here are only tentative and not meant to be a complete solution to the problems .

. Coping with Conflicts
. Een nederlandse versie

. Levens-filosofie

. Milieu-problemen

. About Israel
. Over Israel

. Coping with Conflicts .

1. Handling of Terrorists .
. "Terrorists" to my opinion are partly searching for sensational happenings , but often they are motivated by the frustrations of people in their neighborhood , which are often politically oriented .
. Police should investigate , searching for the motivations and activities of the terrorists . One should try to explain to the "terrorists" the unwanted effects of their actions . They can be punished for these unwanted effects .
. The investigations may transcend the country-borders . If so then the other country will have the right to let their people attend the investigations (with the costs paid by the first country) .
. When a "terrorist" clearly is a danger for a country then that country may take that "terrorist" in custody .

2. Non-cooperating countries .
. In case the other country is not co-operating , well then there is in fact a conflict beween the countries .
. In case of conflict between two countries only armed forces agreed by the UN can intervene .

3. Granting autonomy .
. One should try to alleviate the conflicts between peoples within the same state , like in Africa and the Middle East where the boundaries of states originate from arbritary claims of colonial powers .
. One method is to offer more autonomy , and maybe offer complete independence for a region . It will direct the efforts of belligerents to more constructive behaviour .
. So if any group of people definitely wants more autonomy , or even complete independence then offer it to them , at least when a big majority (75%?) of the group of people will agree and e.g. a year later still a big majority (67%?) agrees .
. There should be a United Nations commission to define and control the rules for a region to obtain autonomy or independence . The commission on its turn should be checked by a special (chosen) autonomy council .

4. About penalties .
. Penalties for politically motivated crimes usually have no good effect , and should be avoided as much as possible . In particular violent action and bombardments cannot be reverted , and will increase the hate of people against the actors . And sanctions can better be used only for military goods .
. Try to negotiate as much as possible , acknowledging the right of the countries resp. the "terrorists" to disseminate their views .

5. Human Rights (20140128)
. In principle things should be done that most people want . Well , (nearly) everyone wants a lot of rights for oneself . For our society this entails , yes indeed , human rights . A good combination of human rights will help a lot to avoid violent conflicts .
. Alas many leading persons are afraid of critical persons e.g. because it can arouse belligerence . Often these critical persons are arrested . A far better method will be to organize meetings where things are explained and discussed .
. One may put a lot of effort in convincing the leading persons of this , including convincing people that have influence or may get influence on the policies .

6. Democratic councils .
. Each big structure or group of people may have a council , that is a chosen small group of people that checks the activities pertaining to the whole structure or group , reports about it , and if appropriate then take action about it , e.g. appoint new executives .
. The council should be chosen by all people for which the activities of the structure or group are directly relevant ; the weight of a vote should be propotional to that relevance .
. There may be councils for countries , municipalities , for Europe . Also for important departments as education , social affairs , environmental matters , Watercontrol etc. . And for ethnic groups , maybe transnational ethnic groups .
. Or indeed for big (maybe transnational) commercial companies . The council in that case should consist mainly of non-employees , in order to avoid loyality conflicts .
. Also it is useful when groups of neighbouring countries form a common commission that is being checked by a (common) council . It should be a good system if all such groups of e.g. more than 100M inhabitants in its turn would choose a "United Nation-group Council" .

7. Technics of voting .
. Democratical voting can be made more efficient by combining voting for different councils .
. The voting must be supervised by a voting commission , which on its turn is checked by a voting council chosen by all neighboring UN-members .

____________________________

Een nederlandse versie:
. Ideeen over hoe om te gaan met conflicten (20080307 e.v.)

1. De mensen die doorgaan voor "terroristen" zijn deels sensatie-beluste raddraaiers , en deels gemotiveerd door de frustraties van vele mensen , vooral van politiek ge-engageerde mensen .
. Om de raddraaiers te bestrijden moet je onderzoek doen , met detective-werk .
. De raddraaiers moeten gewezen worden op de ongunstige effecten van hun daden en hun voorgenomen daden , en moeten bestraft worden .
. Het onderzoek mag zich uitstrekken tot buiten de grenzen , in een ander land dus , verderop het gastland te noemen . Het gastland heeft het recht bij elk onderzoek aanwezig te zijn met enige mensen .
. Als aangetoond kan worden dat de raddraaier etc. een gevaar is voor het eerste land dan mag de raddraaier meegenomen worden .
. Als het gastland te weinig meewerkt dan wordt het een conflict tussen beide landen .

2. Er dient geprobeerd te worden de frustraties bij mensen te verminderen . Een goed middel is om die mensen meer autonomie te geven , tot volledige onafhankelijkheid aan toe . Daardoor verlies je wel macht , maar de kans op vrede wordt een stuk groter .
. Een streek heeft het recht om onafhankelijk te worden als ze dat graag willen , en ze aannemelijk kunnen maken dat ze dan veel beter af zijn . Wel moet bijv. 75% van de inwoners voor stemmen . Dan moet bijv. 13 maanden gewacht worden waarin veer overleg is en dan moet nog bijv. 67% van de inwoners voorstemmen .
. Er moet een internationale commissie komen (ook weer gekozen) die de regels voor regio-autonomie vaststelt .

3. Als er een conflict is tussen staten dan mogen alleen strijdkrachten onder UN-gezag ingrijpen .

4. STRAFFEN moet zoveel mogelijk vermeden worden . Liever geen Sancties , geen Bombardementen , geen Beschietingen . Het wekt alleen maar haat bij de inwoners op ! ONDERHANDELEN is de beste oplossing .

5. MENSENRECHTEN (20140128)
M1. Uitgangspunt is dat er gedaan zal worden wat de meeste mensen willen .
M2. Welnu , (bijna) iedereen wil veel rechten voor zichzelf , wat voor de maatschappij neerkomt op , inderdaad , mensenrechten .
M3. Een goed stelsel van mensenrechten helpt ook zeer om gewelddadige conflicten te vermijden .
M4. Maar veel regeringsleiders zijn bang voor mensen die kritiek uiten , omdat dat rebellie opwekt . Als noodmaatregel woden die mensen opgesloten etc .
M5. Een betere oplossing is om rebellie te pareren door bijvoorbeeld meetings te organiseren waar uitleg wordt gegeven en onderhandeld wordt ..
M6. Men kan proberen de regeringsleiders te overtuigen door een dialoog met ze aan te gaan hierover .`
M7. Als ze dat niet willen , stuur dan steeds weer berichten met uitleg over de dingen , ook aan onderdanen die invloed kunnen hebben of krijgen op het beleid etc.

6. DEMOCRATISCHE RADEN (20080502)
. De gekozen raad dient de uitvoerders te controleren , en zonodig nieuwe uitvoerders te kiezen .
. Niet alleen gekozen raden voor Land Gemeente Europa etc. Maar ook voor belangrijke ministeries zoals Milieu Onderwijs SocialeZ , en voor elke groepering die dat wil . Zoals ook een ethnische of trans-ethnische regio .
. Of het personeel van grote (evt multi-nationale) ondernemingen . Ivm. belangenconflicten kan de "raad" (ondernemings-raad) in dat geval beter bestaan uit niet-werknemers ; de "raad" moet (na grondig overleg met de directie) functionarissen kunnen ontslaan of nieuwe kiezen .

7. Het STEMMEN Demokratische stemmingen kunnen meer efficient uitgevoerd worden bijv. door een aantal stemmingen te kombineren , door ze op eenzelfde stem-formulier aan te bieden
. Eventueel krijgt ieder een stemformulier toegestuurd , met een code (van minimaal 4 cijfers) . Deze code werkt alleen in combinatie met een correcte persoonlijke code . Bijv. de goede (digid-) burgercode en -wachtwoord .

__________________

Toevoegingen.

Levens-filosofie .. 2019 10 09 - 2019 10 18 .
. Van jongs af aan wilde ik weten waarom ik leefde, wat ik het beste kon doen in mijn leven.
. Credo 1: "Denk eerst na en overweeg dingen, denkend aan mogelijke gevolgen, voordat je iets doet"
. Waar ik altijd al van overtuigd was, dat ik beter eerst kon nadenken en overwegen, voordat ik een keuze maakte. Heel vaak twijfelde ik, zal ik nu dit doen of dat? Op mijn 18e kwam ik tot het inzicht dat het niet te vinden is door "openbaringen" of iets dergelijks.
. Ik werd lid van de Studenten Vereniging op Humanistische Grondslag, en daarna van het Humanistisch Verbond, en ben daarin altijd een beetje aktief gebleven.
. Op mijn 21e raakte ik overtuigd dat we nooit zullen weten wat het "doel" van ons bestaan is.
. Toen werd mijn leidraad zo ongeveer: kies ongeveer dat wat het beste lijkt voor de toekomst van de mensheid, en wat de mensen om me heen het meest van waarde vinden.
. Credo 2: "leef voor de mensen om je heen, en voor de mensen en dingen in de toekomst".
. Van jongs af aan was ik erg blij met de vrijheid die ik had om te kiezen.
. Credo 3: "laat iedereen zoveel mogelijk vrijheid, als hij maar de andere mensen niet teveel in hun vrijheid belemmert".
. Later uitgebreid met: credo 3B: "en levende wezens en niet-levende dingen niet teveel beschadigt". Wij zijn verbonden met de mensen om ons heen, en die weer met de mensheid als geheel, en die weer met de Aarde, en die weer met de Cosmos, en die mogelijk weer met iets NOG omvattenders..
. Op mijn 25e maakte ik op grond van bovengenoemde Credo's schema's van welke keuzes ik wilde maken in de toekomst. Bijgaand een weergave daarvan. (volgt nog) ____

Milieu-problemen .. 2019 07 21 - 2019 09 30 .
. De aarde heeft met milieu-problemen te maken, en deze problemen worden in de toekomst veel erger. Het voornaamste lijkt nu te zijn de CO2 uitstoot. Dit kan in de toekomst leiden tot het onleefbaar worden van het grootste deel van de aarde ..
. Maar er zijn ook veel andere problemen.
. Om deze problemen te verminderen moeten wij mensen grote investeringen doen, optuigen van veel windturbines en zonnepanelen en veel meer. Bedrijven hebben nieuwe aandelen en leningen nodig om de installaties te kunnen bouwen. Het duurste is de beloning van de bouw-mensen. En bouw-mensen worden alleen gevonden als ze voldoende beloond worden.
. Ja en opdat alle naties voldoende meedoen zijn beloftes aangaande uitstoot-vermindering niet voldoende. Elk land moet zich verplichten een bepaalde som gelds te investeren voor het doel.. Net als bij de lands-regeringen moeten er begrotingen worden gemaakt en die moeten zoveel als mogelijk worden nagekomen.
. Ondanks deze en dergelijke maatregelen zal toch de zeespiegel stijgen, dus zullen ook de dijken verhoogd moeten worden. En in Nederland op de lange duur wellicht verhuizing naar Oost en Zuid Nederland..
. En behalve de CO2 uitstoot is er ook de luchtvervuiling door stikstof-oxiden e.a. wat slecht is voor de gezondheid. Het verminderen hiervan kost ook moeite en dus geld.
. Verder neemt de bio-diversiteit af, veel dieren en planten dreigen uit te sterven, zoals insecten die bloemen bevruchten. Om dit te verminderen is ook beheersing van chemisch afval en plastic afval nodig.

. De vraag is hoeveel moeite en geld de mensen op aarde en de leidende klasse bereid zijn te investeren voor toekomstige generaties ? ?
. Een probleem is dat de meeste mensen resp. naties alleen iets willen doen als alle mensen, of - althans de meeste mensen resp. naties - het ook doen. Het moet dus wereldwijd gebeuren. Ik hoop op de vorming en geleidelijke uitbouw van een wereld-klimaat-commissie om de uitvoering te regelen. Bij voorkeur gekozen door alle burgers van de aarde.
. Een dergelijke wereldwijde commissie zou trouwens ook opgericht moeten worden om geboortebeperkingen in de toekomst te regelen.

____________________________

- - - - home